Instrukcja stosowania Aqua Check

Instrukcja ..::

Instrukcja stosowania

 

AquaCheck

w poniższej instrukcji obsługi znajdą Państwo wszystkie ważne wskazówki, które będą pomocne Państwu przy użyciu naszej walizeczki.

 

AquaCheck – profesjonalny pomiar

 

AquaCheck, walizka do testów odpowiadająca wysokim wymaganiom, dzięki swojej precyzyjnej i bardzo czułej metodzie testu, umożliwia posiadaczowi stawu zdobycie jasnych informacji na temat jakości wody w stawie. Dzięki precyzyjnym i bardzo dokładnym wynikom pomiarów wartości pH, twardości węglanowej, zawartości azotynu, jak i wartości p i m w niezawodny sposób można ocenić jakość wody i wskazane mogą zostać ewentualne konieczne środki w celu polepszenia jakości wody. "Problemy rozpoznane –niebezpieczeństwo zażegnane"

 

AquaCheck pomaga określić i wyregulować optymalne warunki życia dla ryb, roślin i innych żywych organizmów w wodzie w przypadku dokonania wymiany wody, względnie pierwszego napełnienia stawu, jak i nadzorować je w sposób permanentny.

 

Cel oznaczenia parametrów wody

Wartość pH:

Zbyt wysokie wartości pH wzmagają pasożytnicze zakażenie ryb. Zasadowe środowisko powoduje zatrucie ryb amoniakiem. Zbyt niskie wartości pH są często związane z bardzo wysokim stężeniem kwasu węglowego, które również może prowadzić do objawów zatrucia ryb. Regularna kontrola wartości pH jest zatem konieczna, by zapewnić rybom optymalny biotop.

 

Wartość KH:

Twardość węglanowa odpowiedzialna jest w stawie ogrodowym za stabilność uregulowanej wartości pH. Jest ona miernikiem zdolności wody do tego, by w zrównoważony sposób reagować na szkodliwe kwasy i zasady. Aby uniknąć szkodliwych wpływów kwaśnego lub zasadowego środowiska na ryby, zalecana jest regularna kontrola wartości KH. Zrównoważona wartość twardości węglanowej wspomaga wzrost Państwa roślin stawowych.

 

Azotyn:

Azotyn jest dla organizmów żywych w wodzie silną trucizną, która już w najmniejszym stężeniu może prowadzić u ryb do uszkodzeń, objawów zatrucia i do śmierci.

 

Wskazówka specjalna!

Dzięki Ammoniak Alarm, nowemu czujnikowi do permanentnej kontroli stężenia amoniaku, mogą Państwo w łatwy sposób i w każdym momencie stwierdzić, czy woda zawiera amoniak. Karta czujnika przymocowana zostaje w filtrze lub na brzegu stawu i w sposób permanentny pokazuje poprzez zmianę koloru, czy w wodzie występuje amoniak (wskaźnik od 0,02 mg czystego amoniaku!). Czujnik pracuje bez zastosowania chemikaliów a jego okres użytkowania wynosi rok!

1. Oznaczenie pH:

 

1.1 Informacje ogólne

Wartość pH jest miarą stężenia kwasów i zasad w wodzie. Wiele biochemicznych stanów równowagi w stawach zależy bezpośrednio od wartości pH, które z kolei mają wpływ na jakość wody. Silnie wahające się wartości pH mogą wprowadzać ryby i inne mikroorganizmy w sytuacje stresowe, prowadzić do zubożenia gatunków bakterii rozkładających substancje szkodliwe. Skutkiem tak osłabionego życia biologicznego w zbiorniku wodnym może być niecałkowity rozkład składników wody, jak azotanu do toksycznego dla ryb azotynu. Wahania wartości pH powstają poprzez zmieniające się podczas trwania doby procesy fotosyntezy i oddychania roślin i glonów (wahania wartości pH w ciągu dnia / nocy). Jeśli wahania te wynoszą więcej aniżeli jedna jednostka pH, wówczas istnieje konieczność działania w celu zwiększenia pojemności buforowej.

 

1.2 Test pH - akcesoria

• indykatory pH 1 do 6

• zamykana rurka do testów

 

1.3 Wskazówki użycia:

Test pH umożliwi Państwu szybkie otrzymanie dokładnych wyników pomiarów i wyciągnięcie na ich podstawie właściwych wniosków. W ten sposób mogą Państwo w łatwy sposób stwierdzić negatywne warunki życia w stawie i zastosować konieczne środki zapobiegawcze, zanim Państwa ryby lub rośliny doznają trwałych szkód. Proszę nanieść wyniki do tabeli; w ten sposób będą mieli Państwo w każdej chwili pogląd na zmiany wartości pH w Państwa stawie. Zużyte ciecze wykorzystane do testów mogą być wylane bez jakiegokolwiek ryzyka do zlewu, ponieważ nie zawierają one żadnych niebezpiecznych dla środowiska substancji.

 

Uwaga:

Odczynniki są silnie barwiące i należy chronić je przed dostępem dzieci.

 

Wskazówka specjalna!

Zaleca się ciągłą kontrolę amoniaku przy pomocy produktu Ammoniak Alarm. Po prostu dzięki zawieszeniu go w wodzie, wskazane zostaną krytyczne wartości amoniaku (od 0,02 mg/l amoniaku).

Zbyt wysokie wartości pH powodują niedobór składników odżywczych u roślin i wzmagają pasożytnicze zakażenie ryb. W środowisku zasadowym z amonu wytwarza się trujący amoniak, co może prowadzić do zachorowań a nawet śmierci ryb.

 

Zbyt niskie wartości pH są natomiast często związane z bardzo wysokim stężeniem metali ciężkich i kwasu węglowego, które również szkodliwie oddziałują na mieszkańców stawu. Aby mogli Państwo w każdej chwili zapewnić swoim rybom biotop o optymalnych warunkach życia, zaleca się regularną rutynowa kontrolę wartości pH. W zbiornikach z organizmami żywymi wartość pH powinna kształtować się na poziomie między pH 7,4 a pH 8,4.

 

Instrukcja obsługi AquaCheck do pielęgnacji stawu

1.4 Przeprowadzenie oznaczenia pH

 

Dla zbiornika zawierającego organizmy żywe optymalna wartość pH kształtuje się na poziomie ok. pH 7,4 i 8,4.

 

1.5 Wnioski i środki:

Zmierzona w stawie ogrodowym wartość pH jest mniejsza niż 5,4:

Mikrobiologiczna różnorodność gatunków jest znacznie ograniczona ze względu na bardzo niską wartość pH. Dlatego też odchody ryb i obumarłe części roślin nie mogą być w całkowity sposób rozłożone przez bakterie, a tym samym może dojść do nagromadzenia trujących dla ryb substancji, jak azotyn, znajdujących się w wodzie stawowej. Rozpuszczalność trujących metali ciężkich wzrasta wraz ze zmniejszeniem się wartości pH. W przypadku niskich wartości pH w wodzie dochodzi również do tak wysokiego stężenia kwasu węglowego, że oddziałuje to na ryby w sposób toksyczny. Wrażliwe ryby i narybek zdychają.

 

Środki zapobiegawcze:

Zwiększenie wartości pH poprzez dodanie środków podwyższających i stabilizujących poziom pH, jak i podwyższenie twardości wody poprzez zwiększenie twardości węglanowej. Mogą osiągnąć to Państwo dzięki zastosowaniu TeichFit® z laboratorium Söll.

Zmierzona wartość pH w stawie ogrodowym kształtuje się na poziomie pomiędzy 5,4 a 6,5: W przypadku takich wartości pH stężenie kwasu węglanowego w wodzie oddziałuje w sposób szkodliwy na niektóre gatunki ryb. Różnorodność gatunków zostaje zredukowana, a trujące metale zaczynają się rozpuszczać. Pojemność buforowa wody jest niska. Mogłoby dojść do "spadku kwasowości", który może wywołać wielkie szkody w pogłowiu ryb.

Środki zapobiegawcze:

Zwiększenie pojemności buforowej poprzez podwyższenie twardości węglanowej, jak również wartości pH. Mogą osiągnąć to Państwo dzięki zastosowaniu TeichFit® z laboratorium Söll.

Zmierzona wartość pH w stawie ogrodowym kształtuje się na poziomie między 6,5 a 7,4:

Pojemność buforowa (twardość węglanowa) jest lekko obniżona, mimo to nie istnieje żadne wielkie niebezpieczeństwo dla Państwa ryb. Poprzez następujące w sposób nagły zakażenie algami w zbiorniku wodnym może jednak dojść szybko do zaburzeń rozwoju. Aby móc przeciwdziałać temu niebezpieczeństwu na czas, konieczne są regularne kontrole twardości węglanowej. Mogą je przeprowadzić Państwo za pomocą naszego testu KH.

 

Zmierzona wartość pH w stawie ogrodowym kształtuje się na poziomie między 7,4 a 8,4:

Państwa zbiornik wodny jest w porządku i ma optymalną wartość pH. Różnorodność gatunków jest prawdopodobnie wysoka.

 

Zmierzona wartość pH w stawie ogrodowym kształtuje się na poziomie między 8,4 a 9,2:

Jeśli wartość pH wzrośnie powyżej 8,5, wskazuje to na dekarbonizację, która może być wywołana np. przez glony. Przez zużycie dwutlenku węgla przez rośliny i glony, które ma miejsce za dnia (fotosynteza) woda zostaje pozbawiona wodorowęglanu i wapnia; twardość węglanowa spada, tzn. pojemność buforowa zbiornika wodnego została wykorzystana. Dlatego też wartość pH staje się niestabilna. W ciągu dnia wzrasta ona w znaczący sposób i osiąga swoje maksimum wieczorem, w nocy rośliny i glony zużywają tlen i wydzielają dwutlenek węgla (oddychanie) – wartość pH spada. W takich warunkach życia to przeważnie glony pokonują inne gatunki roślin. Wahania wartości pH oznaczają dla ryb i rozkładających substancje szkodliwe mikroorganizmów ogromny stres. Ryby chorują na choroby śluzu i są bardziej podatne na choroby grzybicze, jak i pasożyty. Wraz ze zwiększającą się wartością pH zwiększa się także niebezpieczeństwo zatrucia amoniakiem.

 

Środki zapobiegawcze:

Zmniejszenie wartości pH (np. za pomocą pH-Minus) i zwiększenie pojemności buforowej (np. za pomocą TeichFit®), jak i ewentualnie ograniczenie wzrostu glonów (np za pomocą AlgoSol®).

2. Oznaczenie KH:

 

2.1 Informacje ogólne:

Twardość węglanowa jest miernikiem tymczasowej twardości wody (wodorowęglany wapnia i magnezu). Stanowi ona część twardości wody, która może zostać usunięta z wody poprzez gotowanie. Twardość węglanowa zbadana zostaje poprzez pomiar wodorowęglanu (kwaśny węglan), wartość pomiaru określana jest jako wartość KH. Metoda ta bada jednak w sposób niezawodny twardość węglanową tylko wtedy, gdy woda ma naturalne pochodzenie i nie zostały dodane do niej ani węglan sodu ani węglan wapnia (=nieprawdziwa twardość węglanowa!). Prawdziwa twardość węglanowa dla ryb, roślin i mikroorganizmów jest ważna dla ich życia, ponieważ zaopatruje on wszystkie organizmy w esencjonalne makroelementy wapń i magnez i zapewnia stabilność wody (działanie buforowe). Pod pojęciem pojemności buforowej rozumie się zdolność wody do tego, by reagować na wprowadzenie do niej kwasów lub zasad bez znacznej zmiany wartości pH. Jeśli woda nie jest wystarczająco zbuforowana, wówczas wprowadzenie kwasu prowadzi do znacznego spadku wartości pH. Wprowadzenie zasad oznaczałoby natomiast znaczny wzrost wartości pH. Do tego rodzaju wprowadzenie kwasów i zasad do wody dochodzi poprzez zmienną aktywność przemiany materii roślin i glonów w rytmie dzienno – nocnym. Poprzez proces fotosyntezy, mający miejsce za dnia, zużywany jest w większym stopniu dwutlenek węgla z wody, który bez systemu buforowego mógłby doprowadzić do wzrostu wartości pH. W nocy natomiast rośliny przestawiają się na procesy oddechowe ze względu na brak światła. Poprzez to wytwarzany zostaje w wodzie dwutlenek węgla. Skutkiem tego mógłby być spadek wartości pH. Większe wahanie wartości pH oznaczają dla ryb i rozkładających substancje szkodliwe mikroorganizmów ogromny stres. Może to doprowadzić nawet do wymierania wrażliwych gatunków. Dodatkowo skutkiem wahań wartości pH może być to, że wytwarzane są trujące substancje jak amoniak i azotyn. Węglowy system buforowy jest dlatego najważniejszym systemem buforowym w wodzie, jak i w krwi i w tkankach ryb. Im wyższa pojemność buforowa wody, tym wyższa jest jej odporność na zakłócenia. Wartości p i m opisują zawartość ługu i kwasów w wodzie stawowej, która może zostać określona za pomocą analizy miareczkowej. W przypadku wartości m mówi się o pojemności kwasowej, a w przypadku wartości p o pojemności zasadowej wody. Dodatkowo obok pojemności buforowej ogromne znaczenie ma zrównoważona w stosunku do pojemności buforowej zawartość wapnia, która ma zasadnicze znaczenie dla równowagi w wodzie.

 

2.2 Test KH – akcesoria:

• indykatory KH 1 i 2

• roztwór mianowany KH

• zamykane naczynie reakcyjne

• strzykawka do dozowania

 

2.3 Wskazówki użycia:

Dzięki testowi KH mogą Państwo w bezpieczny i szybki sposób określić pojemność buforową wody stawowej, a w razie potrzeby przedsięwziąć określone środki zapobiegawcze. Proszę nanieść wyniki wraz z datą i godziną do tabeli; w ten sposób będą mieli Państwo w każdej chwili pogląd na zmiany wartości KH w Państwa zbiorniku wodnym. Najlepszym momentem na dokonanie przez Państwa pomiaru jest wczesne przedpołudnie. Jeśli woda zawierałaby dużo mętnych substancji i unoszących się cząsteczek, wówczas zalecana jest uprzednia filtracja (możliwa dzięki zastosowaniu powszechnych w sprzedaży filtrów do kawy) po to, by móc w łatwiejszy sposób określić powstające wartości zabarwienia testów KH. Zużyte ciecze wykorzystane do testów mogą być wylane bez jakiegokolwiek ryzyka do zlewu, ponieważ nie zawierają one żadnych niebezpiecznych dla środowiska substancji.

 

Uwaga:

Odczynniki należy chronić przed dostępem dzieci.

 

2.4 Przeprowadzenie oznaczenia KH

 

Przeanalizujcie Państwo teraz wyniki pomiarów:

Zużyciu roztworu mianowanego V1 w ml odpowiada wartość p w mmol/l; łącznemu zużyciu roztworu mianowanego V2 w ml odpowiada wartość Ks4,3 (nazywana również wartością m) w mmol/l. Do przeliczenia wartości Ks4,3 na twardość węglanową (wartość KH) służy następująca tabela.

 

2.5 Wnioski i środki:

 

Zmierzona wartość KH w stawie ogrodowym jest > 4°dH a wartość p = 0:

Pojemność buforowa Państwa wody stawowej jest wystarczająca. Optymalna wartość KH kształtuje się na poziomie między 5°dH a 8°dH.

 

Zmierzona wartość KH w stawie ogrodowym jest <4°dH a wartość p = 0:

Pojemność buforowa Państwa wody jest zbyt niska i prawdopodobnie wyczerpana; woda może być zbyt kwaśna. Rośliny i zwierzęta mogą być obciążone metalami ciężkimi. Konieczny dla życia wodorowęglan występuje w niewystarczającej ilości – w ekstremalnym przypadku Państwa woda jest nieurodzajna i biologicznie nieproduktywna. Wartość pH może ulegać silnym wahaniom, co dla ryb i rozkładających substancje szkodliwe mikroorganizmów oznacza ogromny stres. Istnieje niebezpieczeństwo spadku kwasowości, który dla ryb może zakończyć się śmiercią.

 

Środki zapobiegawcze:

Wartość KH powinna zostać natychmiast podwyższona! Pomocne są w tym przypadku produkty, które zawierają wodorowęglan wapnia, jak np. TeichFit® (według. tabeli 1).

 

Zmierzona wartość KH w stawie ogrodowym jest > 4°dH a wartość p > 0:

Państwa woda ma tendencje do zbyt wysokich wartości pH przy równocześnie jeszcze występującej, choć prawdopodobnie zbyt małej pojemności buforowej. W przypadku przejściowo wysokich wartości pH ryby reagują na najmniejsze ilości amoniaku (wytworzonego z amonu) i wykazują objawy zatrucia. Ryba, rośliny i mikroorganizmy, które w szczególnie wrażliwy sposób reagują na zmiany wartości pH lub zbyt wysokie wartości pH, znajdują się pod negatywnym wpływem i mogą umrzeć.

Środki zapobiegawcze:

Obniżenie wartości pH (np. za pomocą pH-Minus według tabeli 2) przy jednoczesnym zwiększeniu twardości węglanowej (np. za pomocą TeichFit® według tabeli 1) w wodzie.


Zmierzona wartość KH w stawie ogrodowym jest < 4°dH a wartość p > 0:

Państwa woda ma wysoką wartość pH i wykazuje jednocześnie zbyt małą pojemność buforową w stosunku do kwasów. Istnieje niebezpieczeństwo zatrucia ryb amoniakiem. Konieczny do życia wodorowęglan nie zostaje dostarczony. Zdolność do samooczyszczania wody jest zakłócona. Poprzez to w wodzie może zwiększać się zawartość trującego dla ryb azotynu. Ponadto należy liczyć się również z drastycznym niedoborem tlenu.

 

Środki zapobiegawcze:

Obniżenie wartości pH (np. za pomocą pH-Minus według tabeli 2) przy jednoczesnym zwiększeniu twardości węglanowej (np. za pomocą TeichFit® według tabeli 1) w wodzie!

Nasza rada:

Środki służące do pielęgnacji stawu, zawierające zbyt wysokie stężenie wodorowęglanu mogą prowadzić do niebezpiecznych wartości pH. Jednocześnie dochodzi do osiągnięcia zbyt dużych wartości p - zbiornik wodny zostaje ustabilizowany w niewłaściwym i niekorzystnie wysokim obszarze wartości pH. Dlatego też pielęgnacja korygująca jest bardzo trudna do przeprowadzenia. Jeśli ten przypadek wystąpił u Państwa, radzimy dozowanie zużycia V2 wartości Ks4, 3 wartości KH (wartość m) (twardość węglanowa) pH-Minus według tabeli 2. Godzinę lub dwie po zastosowaniu pH-Minus należy zmierzyć jeszcze raz wartość p i w razie potrzeby dodać jeszcze jedną dawkę. Ten proces należy powtarzać tak często, aż wartość p = 0. Dopiero wtedy dodajcie Państwo TeichFit®.

 

Tabela 1 – dozowanie TeichFit®

 

 

Tabela 2 - dozowanie pH-Minus

 

 

3. Oznaczenie poziomu azotynu:

 

3.1 Informacje ogólne:

Chociaż azotyn jest mniej trujący niż amoniak, wystarczy już 0,1 – 2 mg/l, aby zaszkodzić Państwa rybom w sposób trwały lub nawet je zabić. Do tego toksyczność azotynu zwiększa się wraz ze zmniejszającą się wartością pH i zawartością chlorku. Zatrucia ryb azotynem mogą być rozpoznane poprzez chwytanie powietrza wraz przy ciężkim oddechu lub przez chaotyczne pływanie bez określonego celu. Azotyn powstaje jako produkt pośredni rozkładu materiału organicznego na azotan. W przypadku zakłóceń równowagi biologicznej, źle funkcjonujących filtrów lub poprzez miejscowe gnicie przy dnie zbiornika w wodzie może gromadzić się azotyn. Jeśli zawartość azotynu w sposób trwały utrzymuje się na poziomie powyżej 0,3 mg/l, wówczas ma to bardzo negatywny wpływ na wodę. W tym przypadku należy dokonać wymiany części wody lub zastosować specjalne produkty zawierające bakterie odpowiedzialne za rozkład azotu, jak np. Baktinetten lub BioBooster.

 

3.2 Test azotynowy – akcesoria:

• odczynniki azotynu 1 do 3

• roztwór mianowany azotynu

• zamykane naczynie reakcyjne (patrz test KH)

• strzykawka do dozowania (patrz test KH)

• szpatułka

 

3.3 Wskazówki użycia:

Test azotynowy dostarczy Państwu dokładnych i pewnych wyników we wszystkich obszarach stężenia, które są ważne dla Państwa jako posiadaczy stawu. Test en umożliwi Państwu wyciągnąć właściwe wnioski i przedsięwziąć w odpowiednim czasie odpowiednie środki zapobiegawcze, zanim Państwa ryby poniosą trwałe szkody poprzez zatrucie azotynem. Najlepiej jest mierzyć wartości azotynu zawsze o tej samej porze dnia (najlepiej wieczorami) i nanieść je do tabeli po to, by móc je później bezpośrednio porównać. W przypadku wody pitnej powszechne w niektórych gminach stosowane w celu dezynfekcji wody chlorowanie również wywołuje pozytywną reakcję zabarwienia w teście azotanowym. Jeśli zainstalowali Państwo staw z wodą wodociągową lub dokonali częściowej wymiany wody przy użyciu wody wodociągowej, wówczas pierwsze określenie wartości azotynu powinno odbyć się najwcześniej po dwóch dniach (w przypadku kompletnej wymiany wody po tygodniu). Aby zamieszkałego w stawie życia biologicznego nie pozbawić w wielkim stopniu równowagi (poprzez wymianę wody) korzystne jest, by wodę (wodę wodociągową, studzienną lub deszczówkę) przygotować przed użyciem za pomocą TeichStarter z laboratorium Söll. Zużyte ciecze wykorzystane do testów mogą być wylane bez jakiegokolwiek ryzyka do zlewu, ponieważ nie zawierają one żadnych niebezpiecznych dla środowiska substancji.

Uwaga:

Odczynniki należy chronić przed dostępem dzieci. Wartość KH dozowanie TeichFit®

 

3.4 Przeprowadzenie oznaczenia wartości azotynu

 

 

Diagram do oznaczenia wartości azotynu:

 

 

3.5 Wnioski i środki:

Już najmniejsze ilości azotynu w wodzie stawowej mogą doprowadzić do trwałych szkód u ryb lub nawet do ich śmierci. Z tego powodu szczególne ważne jest, by regularnie kontrolować stężenie azotynu w wodzie po to, by ewentualnie móc szybko podjąć konieczne środki zapobiegawcze.

 

Zmierzone stężenie azotynu wynosi 0,1 mg/l lub mniej:

Zawartości 0,1 mg/l są dla większości ryb nieszkodliwe. Jednak pozytywny wynik badania wskazuje na spowolniony rozkład azotynu w wodzie. W przypadku konwencjonalnych stawów wartość ta nie stanowi problemu, o ile nie waha się ona na przestrzeni czasu.

 

Środki zapobiegawcze:

Zmniejszenie ilości pożywienia i redukcja obsady ryb. Wytwarzaniu azotynu można zapobiegać poprzez ustawienie wartości pH i zwiększenie twardości węglanowej (KH) np. za pomocą TeichFit®. Zastosowanie rozkładającego azot preparatu bakteryjnego, jak np. Baktinetten względnie BioBooster, powoduje bezpieczny i szybki rozkład trującego dla ryb azotynu.

Zmierzone stężenie azotynu kształtuje się na poziomie pomiędzy 0,1 a 0,3 mg/l:

Większość ryb jest jeszcze w stanie znieść stężenie azotynu tej wielkości. Poprzez częstsze kontrole powinni Państwo jednak zapewnić, że zawartości azotynu nie będą dalej wzrastać.

 

Środki zapobiegawcze:

Patrz powyżej.

 

Zmierzone stężenie azotynu kształtuje się na poziomie pomiędzy 0,3 a 0,7 mg/l:

Takie zawartości azotynu w wodzie stawowej mają negatywny wpływ na narybek i należy spodziewać się strat w przypadku wrażliwych gatunków ryb. Możemy tu mieć do czynienia z przejściowym zakłóceniem, np. po burzy. Również w deszczówce mogą występować stężenia azotynu na poziomie 0,3 mg/l. Jeśli zawartość na drugi dzień jest nadal tak wysoka, powinni Państwo zastosować konkretne środki zapobiegawcze.

 

Środki zapobiegawcze:

Należy dokonać częściowej wymiany wody na poziomie ok. 30% ilości wody. Nie należy używać do tego deszczówki, lecz wody wodociągowej, którą można najlepiej przygotować uprzednio za pomocą TeichStarter.

 

Zmierzone stężenie azotynu wynosi więcej niż 0,7 mg/l:

Równowaga mikrobiologiczna Państwa stawu jest w odczuwalny sposób zakłócona. Tylko niewrażliwe ryby, jak karp, są w znacznym stopniu tolerancyjne w stosunku do azotynu. Niektóre tolerancyjne gatunki ryb przeżyją przez krótki czas nawet przy najwyższych stężeniach wynoszących 3 mg/l.

 

Środki zapobiegawcze:

Należy dokonać częściowej wymiany wody – a w przypadku stężenia powyżej 1,0 mg/l, jeśli jest to możliwe, daleko idącej wymiany wody.

Nieuzdatniona woda stosowana do napełniania zbiornika (woda wodociągowa, studzienna lub deszczówka) powinna zostać najpierw przygotowana za pomocą TeichStarter.

 

Występowanie azotynu może mieć również związek z krótkotrwałym niedoborem tlenu w zbiorniku wodnym. W takim przypadku należy użyć SauerstoffAktiv, względnie zadbać o zastosowanie instalacji napowietrzającej.

 

W celu wsparcia mikrobiologicznego oczyszczania wody stawowej mogą Państwo zastosować produkty bakteryjne, jak np. BioBooster.

 

Poprzez regularne zastosowanie TeichFit® mogą Państwo stworzyć i utrzymać korzystny klimat dla zdrowego życia mikrobiologicznego w filtrach i w wodzie stawowej.

 

Wskazówka:

Polecamy Państwu w przypadku każdego pozytywnego wyniku (a więc w przypadku każdego stwierdzonego stężenia azotynu) zbadać, czy Państwa woda zawiera oprócz azotynu również amon. Jeśli azotyn i amon występują jednocześnie, wówczas zakłócony jest metabolizm azotowy w wodzie i konieczna staje się wymiana wody wraz z wymianą materiału filtra. W przypadku objawów zatrucia amonem u ryb obniżenie wartości pH za pomocą pH-Minus z laboratorium Söll będzie stanowić natychmiastową wartościową pomoc.

Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody