Soll Polska

Zwalczanie glonów – glony nitkowate i sinice

Glony rozwijające się w oczku wodnym obniżają jego wartość estetyczną. Ich niekontrolowany rozwój może doprowadzić do zakwitu wody. Masowe i coraz dłuższe czasowo występowanie zakwitów wody jest przejawem zaburzenia równowagi ekologicznej. Zakwity stają się coraz powszechniejsze ze względu na wzrastającą żyzność wód, spowodowaną zwiększającym się dopływem substancji mineralnych i organicznych w efekcie działalności człowieka (ścieki komunalne, nawozy sztuczne, gnojowica, obornik spłukiwane z pól, itp.).

Skutkiem nagromadzenia się dużej masy fitoplanktonu w górnych partiach zbiornika, jest ograniczenie dopływu światła słonecznego do głębszych warstw, w konsekwencji zahamowanie procesu fotosyntezy. Produkty metabolizmu, a po zakończeniu zakwitu, także rozkładu fitoplanktonu, mogą mieć charakter toksyczny i prowadzić do obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Z reguły towarzyszy temu pogorszenie jakości wody, jej walorów smakowych i zapachowych. Badania naukowe dowodzą, że trucizny metaboliczne sinic mogą doprowadzić również u człowieka do alergii, astmy, egzemy, aż do ciężkich uszkodzeń nerwów.

Glony są niezbędne dla funkcjonowania stawu ogrodowego. Produkują one tlen i są w łańcuchu pokarmowym najniższym ogniwem. Wodzie przeszkadza jedynie zbyt duża ilość glonów, ponieważ niepohamowany ich wzrost zmniejsza twardość węglanową i powoduje wahania wartości pH. Produkty antyglonowe dostępne na rynku działają na różne gatunki glonów. Należy pamiętać, że działanie większości środków zwalczających glony jest ograniczone przy wysokich wartościach pH wody. Już przy wartości 8,5 stopnia trzeba się liczyć z brakiem efektu.

Glony nitkowate rozwijają się wyłącznie w wodzie przejrzystej, pozbawionej zielenic, nasyconej dużą ilością fosforanów. Zazwyczaj pojawiają się w zbiornikach wyposażonych w system filtracji i nasłonecznionych. Z uwagi na budowę glonów nitkowatych instalacja lampy UVC nie pomoże w walce z nimi, gdyż pompa filtracyjna umieszczona w zbiorniku nie jest w stanie ich do niej przetransportować. Jedynym sposobem walki z glonami nitkowatymi jest:

  • mechaniczne usuwanie przy pompy odkurzacza do szlamu lub ręcznie
  • zwalczenie przy pomocy środków likwidujących glony nitkowate
  • absorpcja fosforanów
Jak walczyć z glonami:

Glony tak jak wszystkie rośliny do rozwoju potrzebują:

  • światła czyli słońca
  • substancji odżywczych (głównie fosforanów)

Ograniczając te czynniki ograniczamy ilość glonów w naszym stawie.

Dostęp światła można ograniczyć poprzez:

  • usytuowanie oczka w cieniu lub posadzenie roślin pływających i o liściach pływających
  • lub też przy wykorzystaniu środków zawierających np. SpektroSorp (opatentowany przez firmę Söll), który odfiltrowuje ważne dla glonów odcinki długości fali światło – np. produkty AlgoSol i Algosol forte.

Substancje pokarmowe dla glonów to przede wszystkim związki azotu, fosforu i potasu. Powstają one głównie w skutek rozkładu materii organicznej, lub tez dostarczane sa z wodą wodociągową. Ważne jest by regularnie oczyszczać zbiornik oraz stosować preparaty absorbujące potencjalne składniki odżywcze glonów.

Poniżej prezentujemy jak krok po kroku rozwiązać problem z glonami.

Krok 1 – badanie pH i KH

Zachwiana równowaga stawu wpływa na rozwój glonów. W przypadku wystarczającej twardości węglanowej (KH > 5) i wartości pH 8,3 woda jest stabilna, a występujące składniki (np. azotyn, azotan, amon, …) nie są szkodliwe. Ponadto działanie środków przeciwglonowych jest ograniczona w wodzie o odczynie zasadowym pH powyżej 8,5 st.

Pierwszym krokiem jest zatem sprawdzenie wartości pH oraz KH (twardości węglanowej). Najlepiej przeprowadzić dwa badania: pierwsze rano około godziny 7.00 oraz wieczorem około 19.00. Badanie można przeprowadzić używając szybkich testów Soll, korzystając z walizki AquaCheck firmy Soll lub przynosząc próbkę do zbadania do dystrybutora.

Wynik badania:

  1. jeśli wartość pH mieści się w zakresie między 7,4 a 8,4 stopnia i poziom KH powyżej 5 stopni to oznacza, że parametry wody są właściwe – można przejść do kroku 3.
  2. jeśli pH jest wysokie tzn. powyżej 8,4 stopnia lub niskie tzn poniżej 7,4 stopnia lub odnotujemy duże wahania między badaniem porannym i wieczornym (rano wartość pH jest niższa) lub twardość węglanowa (KH) jest niska tj. poniżej 5 stopni dH należy przejść do kroku 2.
Krok 2 – obniżanie pH

W celu obniżenia pH można zastosować PH Minus firmy Soll.

Jeśli w zbiorniku znajduje się dużo glonów nie powinno stosować się środka TeichFit, gdyż może to spowodować gwałtowny ich wzrost. W takiej sytuacji doradzamy zastosowanie środka PH Minus firmy Soll, który w ciągu 24 godzin obniży poziom pH do 8 stopni. Preparat ten jednak nie podwyższa twardości węglanowej, zatem nie jest w stanie ustabilizować wartości pH. Z tego powodu po zredukowaniu ilości glonów należy zastosować produkt stabilizujący TeichFit.

Krok 3 – redukcja glonów nitkowatych

Niestety przeważająca część środków likwidujących glony nitkowate jest mało efektywna, po ich zastosowaniu należy ręcznie usunąć pozostałości glonów, gdyż stają się one obciążającą biotop biomasą. Ponadto są bardzo toksyczne.

W celu likwidacji glonów nitkowatych proponujemy zastosować produkt FadenalgenVernichter firmy Soll, który oddziałuje poprzez aktywny tlen natychmiastowo i w sposób celowy przeciw glonom nitkowatym i sinicom. Dodatkowo zawiera specjalne bakterie, które rozkładają obumarłe glony i polepszają w ten sposób jakość wody. Działa profilaktycznie przeciw zakażeniu pasożytniczemu i branchimykozie u ryb. Nie zawiera metali ciężkich, jest bezbarwny bardzo szybko ulega całkowitemu rozkładowi. Efekt działania preparatu jest widoczny już po 24 godzinach od zastosowania. FadenalgenVernichter firmy Söll jest środkiem czysto mineralnym, ulegającym całkowitemu rozkładowi i nie zawierającym metali ciężkich. W celu zabezpieczenia zbiornika przed ponownym powstawaniem glonów nitkowatych należy stosować FadenalgenVernichter regularnie co tydzień w dawce 20g na 1000 litrów wody.

Krok 4 – absorbcja substancji biologicznych

Podczas zlikwidowania glonów, ich szczatki stają się substancjami biologicznymi, a tym samym pozywką dla pozostałych glonów. W skutek tego można doprowadzić do zniszczenia pewnej części glonów i spowodować jednocześnie wzrost innych - zazwyczaj glonów nitkowatych. Z tego powodu kolejnym obligatoryjnym krokiem jest absorbcja substancji biologiczny zawartych w wodzie oraz powstałych w skutek likwidacji glonów. W tym celu nalezy zastosować środki redukujace skłądnikiodżywcze glonów -głownie fosforany i azotyny. W tym celu najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oczyszczonego zeolitu np. ZeoSpeed oraz środka wiążącego fosforany P-Lock AlgenStopp®.

ZeoSpeed® jest warstwowym, odnawialnym i wysokowydajnym zeolitem. Wiąże substancje szkodliwe takie jak amoniak i fosforany. Można go stosować w filtrze lub bezpośrednio w wodzie stawowej. Potencjał każdego zeolitu jest ograniczony i zazwyczaj wyczerpuje się po około 6-8 tygodniach. Po tym czasie należy go wymienić albo zregenerować środkiem ZeoPower.

P-Lock AlgenStopp® jest najsilniejszym na świecie środkiem wiążącym fosforany.
W sposób nieprzerwany zmniejsza zawartość fosforanów (główny składnik odżywczy glonów) do wartości poniżej 0,035 mg/l, przez co redukuje wzrost glonów. Należy go stosować regularnie co 6 tygodni. Uwaga: Tylko z 0,1 g fosforanu może powstać aż do 1 kg glonów!!!

 
Krok 5 – stabilizacja pH

Bardzo ważnym jest ustabilizowanie odczynu pH wody, gdyż jego wzrost zminimalizuje działanie środków prewencyjnych i dojdzie do nawrotu glonów i jednocześnie do ponownej destabilizacji zbiornika.

W tym celu najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie środka TeichFit®, który dzięki opatentowanej substancji aktywnej CarbonAdd optymalizuje i stabilizuje najważniejsze parametry wody: pH, twardość węglanową i zawartość wapnia. Już po 3 dniach od zastosowania zwiększa się wyraźnie różnorodność gatunkowa zooplanktonu i mikroorganizmów, dzięki czemu zminimalizowane zostają substancje szkodliwe. TeichFit® poza tym natychmiast oddziałuje na metale ciężkie w wodzie.

 

 

 

 
Soll Polska - Założenie oczka wodnego lub wymiana wody